เที่ยวชมเมืองโบราณอยุธยา

ออกจาก : กรุงเทพ

ทัวร์ ประเภท

ทัวร์ส่วนตัว

ระยะเวลา

ทัวร์เต็มวัน

วันทำการ

ทุกวัน


เกี่ยวกับ
พระราชวังบางปะอิน อยู่ห่างจากเกาะเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร ประวัติความเป็นมาตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าปราสาททองเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถประสูติแต่หญิงชาวบ้าน ซึ่งพระองค์ทรงพบเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งแล้วเกิดล่มลงตรงเกาะบางปะอิน เมื่อพระเจ้าปราสาททองขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2173 แล้วต่อมาในปี พ.ศ. 2175 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งบนเกาะบางปะอินตรงบริเวณเคหสถานเดิมของพระมารดา พระราชทานชื่อว่า " วัดชุมพลนิกายาราม " และให้ขุดสระน้ำสร้างพระราชนิเวศน์สถานขึ้นกลางเกาะเป็นที่สำหรับเสด็จประพาส แล้วสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งขึ้นริมสระน้ำนั้น พระราชทานนามว่า " พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ " พระราชวังแห่งนี้คงเป็นที่ประพาสสำราญพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดมา และคงรกร้างทรุดโทรมไปแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2310 เป็นต้นมา พระราชวังบางปะอิน ได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งสำหรับเป็นที่ประทับ มีเรือนแถวสำหรับฝ่ายในและมีพลับพลาริมน้ำ เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์โปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินอยู่เสมอ ด้วยทรงปรารภว่าเป็นเกาะอยู่กลางน้ำ เงียบสงบ ร่มรื่น และเคยเป็นที่ประทับประพาสของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาก่อน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้น ดังที่ปรากฎให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งยังคงใช้เป็นที่ประทับต้อนรับพระราชอาคันตูกะ และพระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆ เป็นครั้งคราว พระราชวังบางปะอินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตพระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นใน เขตพระราชฐานชั้นนอกใช้เป็นที่สำหรับการออกมหาสมาคมและพระราชพิธีต่างๆ ส่วนเขตพระราชฐานชั้นในใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์

วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย ถูกสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระราเมศวร เมื่อ พ.ศ. 1927 ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระมหาธาตุ (ปรางค์) เป็นแบบแรกของสมัยอยุธยา ซึ่งมีอิทธิพลของขอม ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลง แต่ที่เสริมใหม่ปัจจุบันเป็นอิฐปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม แต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้น จึงเป็นที่น่าเสียดายเพราะมีหลักฐานว่าเป็นปรางค์ที่มีขนาดใหญ่มาก และก่อสร้างอย่างวิจิตรสวยงามมาก เมื่อ พ.ศ. 2499 กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี้ และได้ค้นพบของโบราณหลายชิ้นที่สำคัญได้แก่ผอบศิลา ภายในมีสถูป 7 ชั้น แบ่งออกเป็น ชิน เงิน นาก ไม้ดำ ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมนและทองคำ ชั้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องประดับอันมีค่า ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุนำไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา วัดมหาธาตุยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ เศียรพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งมีรากไม้ต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ โดยเศียรพระพุทธรูปนี้ เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหารราย จัดเป็นจุดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาพิสูจน์ด้วยตาตนเอง จึงทำให้แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แวะเวียนมาถ่ายภาพเศียรพระพุทธรูปหินทรายเป็นจำนวนมาก

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวง เทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานคร หรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างพระราชมณเฑียรเป็นที่ประทับที่บริเวณนี้ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือ และอุทิศที่ดินเดิมให้สร้างวัดขึ้นภายในเขตพระราชวัง และโปรดเกล้าฯให้สร้างเขตพุทธาวาสขึ้น เพื่อเป็นที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ในปัจจุบันส่วนที่เห็นเด่นชัด คือส่วนของเจดีย์สามองค์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของกษัตริย์อยุธยาทั้ง 3 พระองค์เอาไว้ ซึ่งถ้าเข้ามาจากบริเวณวิหารมงคลบพิตร เจดีย์องค์ขวามือจะเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ องค์กลางคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และองค์ซ้ายคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ของบ้านเมือง จึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา​

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชวังบางปะอิน
​​- ระเบียบการแต่งกาย : ห้ามใส่กระโปรงหรือกางเกงสั้น, ห้ามใส่เสื้อแขนกุด
- บริการเช่ารถกอ์ฟ (พระราชวังบางปะอิน) : 400 บาท/คัน และต้องมีบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเช่ารถ

ทัวร์วัดที่อยุธยา
วัดที่โปรแกรมทัวร์แนะนำเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในอยุธยา แต่หากลูกค้าอยากไปที่อื่นสามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์นอกเหนือจากที่แนะนำได้

ข้อมูลการล่วงเวลาของโปรแกรมทัวร์และการลงรถของลูกค้า
- หลังจากสิ้นสุดโปรแกรมทัวร์แล้ว คนขับรถจะพาลูกค้าส่งตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ
- การล่วงเวลาของโปรแกรมทัวร์ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาตามนี้ สำหรับรถยนต์ 4 ที่นั่ง ค่าล่วงเวลา 200 บาท/ชม. สำหรับรถตู้และรถ innova ค่าล่วงเวลา 300 บาท/ชม.
จุดลงรถ : สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท สำหรับรถยนต์ 4 ที่นั่ง, และ 300 บาท สำหรับรถตู้และรถ innova
จุดลงรถ : โรงแรมของลูกค้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท สำหรับรถยนต์ 4 ที่นั่ง, 1,500 บาท สำหรับรถ innova, และ 1,800 บาท สำหรับรถตู้

กรุณาแจ้งสถานที่ที่ลูกค้าต้องการลงรถกับคนขับรถโดยตรง
สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมลูกค้าสามารถจ่ายเงินให้กับคนขับรถได้โดยตรง 

รายละเอียด

ประเภททัวร์: ทัวร์ส่วนตัว
ระยะเวลา: ทัวร์เต็มวัน
วันทำการ: ทุกวัน
เวลานัดหมาย: 9:00
จุดนัดหมาย: ล็อบบี้โรงแรมท่าน

หมายเหตุ
คนขับรถไม่ได้มีหน้าที่เป็นไกด์ หน้าที่ของคนขับรถคือ รับ-ส่ง ลูกค้าให้ถึงที่หมายและนำตั๋วให้แก่ลูกค้าเท่านั้น
ระเบียบการแต่งตัวในการเข้าพระราชวังบางปะอิน คือ ห้ามใส่กระโปรงหรือกางเกงสั้น, ห้ามใส่เสื้อแขนกุด​
ราคานี้รวม

รถ

คนขับรถ

น้ำมัน

นั่งเรือ

ราคานี้ไม่รวม

ค่าเข้าชม

อาหารกลางวัน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

อาหารค่ำ


ตารางทัวร์
เวลา สถานที่
9:00 คนขับรถจะไปรับลูกค้าที่ล็อบบี้โรงแรม
10:30 พระราชวังบางปะอิน
12:30 รับประทานอาหารกลางวัน
14:00 เที่ยวชมโบราณสถานอยุธยา
16:30 กลับกรุงเทพ
18:00 ส่งลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ
66.44 USD
51.11 USD

ต่อ คน

ขอจอง
18 รีวิว
(3.8)
Traveler Rating
Excellent
8
Very Good
7
Average
3
Poor
0
Time of year
Mar-May
7
Jun-Aug
1
Sep-Nov
7
Dec-Feb
3
Languages
All Languages
18
English
5
Chinese
5
Korean
8
Thai
0

윤미나

มี.ค.-พ.ค.

Afghanistan

태국여행 일정

칭구들이랑 재밌게 여행하구 가여~ 아유타야 가니 태국 역사를 쉽게 배우는거 같아서 넘 좋았어용! 날씨가 넘 더워가지구 돌아다니느라 힘들었지마누ㅠ 그래도 중간 중간 작은 쇼? 같은 것두 있구... 재밌었어욤 :) 동서양의 조화가 있달까..? 한번도 보지못한거라 사진찍느라 정신 없어어옄ㅋㅋㅋ 태국여행 하시는 분들 아유타야 꼭 추천드립니당 >ㅁ<

  June 2017

มี.ค.-พ.ค.

Nice trip

Very nice trip. Good service.

  December 2016

KANG JOOHYEON

ก.ย.-พ.ย.

South Korea

추천해요~!

부모님 칠순 기념으로 부모님을 모시고 다녀왔는데 정말 좋았었어요. 음식도 맛있었고, 크루즈에서 보는 저녘 노을도 굉장히 인상적이었습니다. 이 번이 방콕 두 번 째 여행인데 다음 여행이 기대되네요. 감사합니다.

  September 2016

กิจกรรมอื่นๆ

ทัวร์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก & กรุงเทพทัวร์เต็มวัน
Special Offer
86.00
From 66.15USD
ทัวร์กิจกรรมกีฬาทางน้ำพัทยา
93.81
From 72.16USD
ทัวร์กิจกรรมกีฬาทางน้ำพัทยา
ออกจาก : กรุงเทพ
6 รีวิว /
ทัวร์กาญจนบุรี & ร็อควัลเล่ย์ฮอตสปริงแอนด์ฟิชสปา
New Arrival
105.53
From 81.18USD
ทัวร์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก & กรุงเทพทัวร์เต็มวัน
Special Offer
86.00
From 66.15USD
ทัวร์กิจกรรมกีฬาทางน้ำพัทยา
93.81
From 72.16USD
ทัวร์กิจกรรมกีฬาทางน้ำพัทยา
ออกจาก : กรุงเทพ
6 รีวิว /
ทัวร์กาญจนบุรี & ร็อควัลเล่ย์ฮอตสปริงแอนด์ฟิชสปา
New Arrival
105.53
From 81.18USD